Smart2B respecteert de privacy van u als bezoeker op 1 van onze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Smart2B respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website Smart2B.nl, Businesslabels.nl. en IDbeheer.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Smart2B verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Smart2B verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Smart2B bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Smart2B treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Gebruik van cookies

Er wordt bij bezoek aan deze website gebruik gemaakt van cookies. Het gebruik hiervan vindt alleen plaats bij acceptatie van de cookies. U kunt in de cookie wall het gebruik van cookies en de hiermee verzamelde data weigeren. De cookies op onze website worden gebruikt voor het optimaal functioneren van de website en functies zoals inloggen, winkelwagen, favorieten en marketing functies (zie ook kop *Google)

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

*Google
Statistische gegevens van de website worden gedeeld met o.a. Google voor optimalisatie van de processen en prestaties van onze websites. Meer informatie hierover vindt u via deze link: 
De Privacy & Voorwaarden-pagina van Google.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Smart2B. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.